Reklamace

Reklamační řád

Vážení zákazníci, tento reklamační řád slouží pro reklamaci zboží zakoupeného přes e-shop www.obchodobuvi.cz
Níže naleznete důležité informace, jak postupovat v případě reklamace.

 

Jak reklamovat zboží zakoupené online?

1. Osobně na naší provozovně

- Obuv Rieker Třeboň, Masarykovo nám. 87/1 

- Obuv Kanovnická České Budějovice, Kanovnická 2

2. Zasláním přímo k nám kurýrem

Zboží prosím zabalte a zašlete na jednu z našich provozoven (viz. adresy výše).
Popiště nám závadu, kterou chcete reklamovat.
Pro rychlejší proces v případě uznání reklamace nám prosím přiložte i číslo účtu, na které Vám budou případně vráceny peníze.
Pokud byste chtěli obuv vyměnit za nový pár, nebo si u nás vyberete jinou obuv, připište to prosím k přiloženému dokumentu.

Doba trvání reklamace

Po přijetí reklamace je lhůta na vyřízení 30 dnů. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší pracovní den.
Reklamaci se samozřejmě snažíme vyřešit v co nejkratším možném časovém intervalu.

 

Reklamační řád

1. Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že  v době, kdy kupující převzal:

1.1.1  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalu.

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2 Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako reklamace) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně.

2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamace na vadu, která byla výtýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců. 

3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.

3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného plnění.

4 Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.3 vada na zboží vzniklad opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4 mechanické poškození zboží;

4.1.5 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zadebáním péče o zboží;

4.1.6 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.7 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkosti, chemickými a mechanickými vlivy prostřední, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.8 poškození v důsledku vyšší moci.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle par.14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti pro případně mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.ci), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedemých na seznamu Evropské komise,

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 17. května 2023.